Mr Dragana Vujičić- Stefanović, članica Uprave Komercijalne banke ad Banja Luka: Naš...

Mr Dragana Vujičić- Stefanović, članica Uprave Komercijalne banke ad Banja Luka: Naš poslovni model je u skladu sa sloganom „Meni najbliža“

Intervju za magazin Banke & Biznis

403
0
PODIJELI

Nakon rekordnih poslovnih rezultata u 2018. nastavljeni pozitivni trendovi poslovanja u svim segmentima Dobar risk menadžment osigurava sigurno i stabilno poslovanje i u narednom periodu U našem fokusu će i dalje biti povjerenje klijenata i ulaganje u razvoj digitalnih inovativnih proizvoda Uvijek nastojimo doprinositi društvenoj zajednici u kojoj poslujemo Bankarski sektor BiH ima visok stepen pravne i regulatorne uređenosti, stabilan je, visoko likvidan i visoko otporan na iznenadne šokove

Razgovarao: Zlatko VUKMIROVIĆ

Komercijalna banka ad Banja Luka, članica Kombank grupacije, ostvarila je rekordne poslovne rezultate u 2018. godini. O tim rezultatima i budućim pravcima Komercijalne banke, ali i aktuelnom trenutku u bankarskom sektoru BiH, razgovarali smo sa mr Draganom Vujičić- Stefanović, članicom Uprave Komercijalne banke ad Banja Luka, odgovornom za upravljanje rizicima, compliance, planiranje i controlling, računovodstvo,finansije i izvještavanje.

• Poštovana gospođo Vujičić-Stefanović, prethodna poslovna godina za Komercijalnu banku ad Banja Luka bila je izuzetno uspješna. Štaviše, ostvareni su rekordni poslovni rezultati. Kakvi su trendovi u tekućoj godini, i kakve su Vaše prognoze za budući period?

– Sa zadovoljstvom mogu istaći da smo nakon izazovne i izuzetno uspješne poslovne godine, postavili stabilnu osnovu za ostvarenje poslovnih ciljeva u 2019. godini. U tekućoj godini, nastavljeni su pozitivni trendovi poslovanja banke u svim segmetima, a sve u skladu sa definisanim poslovnim planom i strategijom poslovanja. Aktiva banke na dan 30.06.2019. godine iznosi 473 miliona KM, pri čemu je ostvaren značajan rast kreditne aktivnosti koju karakteriše izuzetno kvalitetan kreditni portfolio mjereno stopom NPL-a koja ima kontinuiranu stopu smanjenja i značajno je ispod prosjeka ovog pokazatelja na nivou bankarskog sektora Bosne i Hercegovine. Evidentna je dobra kapitalizovanost banke (PAK na dan 30.06.2019.iznosi 20,66%), uz pokrivenost rizičnih kredita sa ispravkama vrijednosti sa 81,24%. Aktiva po zaposlenom iznosi 2,9 miliona KM. Istovremeno, ostvareno je i značajno povećanje depozita, uz konstantan rast broja klijenata i štednje građana, kao indikatora povjerenja klijenata u našu Banku. Pored poslovnih rezultata, istakla bih sveobuhvatan i pouzdan sistem upravljanja rizicima, koji je u potpunosti integrisan u sve poslovne aktivnosti Banke, i koji obezbjeđuje da rizični profil banke bude u skladu sa unaprijed definisanom sklonošću ka rizicima i tolerancijom prema rizicima, a opredijeljen je dugoročnom strategijom poslovanja. Što se tiče prognoza za naredni period, one su jasne, tj. dugoročni ciljevi opredjeljuju naš strateški pravac poslovanja i u narednom periodu, a to je sigurno i stabilno poslovanje.U našem fokusu će i dalje biti povjerenje klijenata, ulaganje u razvoj digitalnih inovativnih proizvoda, i nastojanje da konzistentno unapređujemo korisničko iskustvo naših klijenata. Posebna posvećenost usklađenosti poslovanja, adekvatno upravljanje rizicima kojima je banka izložena, i posljedično dobri pokazatelji rizika osiguravaju i dalje sigurno i stabilno poslovanje i u narednom periodu.

USPJEŠAN SPOJ NOVOG I TRADICIJE

• Šta je to po čemu vas klijenti prepoznaju?

– Klijenti prepoznaju naš poslovni model, koji je u skladu sa našim sloganom „Meni najbliža“. Ovaj model je koncipiran tako da klijentima nastojimo da pružimo najkvalitetniji bankarski servis i lakšu realizaciju bilo kod njihovih poslovnih ili individualnih ciljeva. Razvili smo široku paletu proizvoda i usluga, za sve segmente klijenta i konstantno je unapređujemo u skladu sa njihovim potrebama. Kao dio grupacije Kombank, možemo da ponudimo mnoge pogodnosti svojim klijentima. Recimo, omogućene su povlaštene naknade i tarife u platnom prometu prilikom plaćanja u korist računa u bankama naše grupe ili segementu kartičnog poslovanja gdje je omogućena isplata novca na bankomatima Komercijalne banke u Srbiji i Crnoj Gori bez plaćanja naknade za podizanje sredstava. Moderna smo, inovativna banka, uz to imamo tradiciju, vrlo brzo i efikasno se integrišemo u sve promjene u bankarskom sektoru, a pripadnost Kombank grupaciji nam daje snagu da možemo efikasno obezbijediti kvalitetna rješenja za sve naše klijente i partnere.

• U Komercijalnoj banci ste više od deset godina. Šta je to na šta ste posebno ponosni?

– Tako je. Tu sam duže od decenije, i moram priznati da sam ponosna na mnogo toga. Prije svega na energiju i trud poslovnih saradnika, zahvaljujući kojim smo uspješno odgovorili svim izazovima koji su bili pred nama u tom periodu. Na uspostavljeni sistem risk menadžmenta, koji kontinuirano, efikasno i pravovremeno implementira, razvija i uspostavlja nove standarde za upravljanje rizicima, sam posebno ponosna. Posljedično, osigurava nam kvalitetan kreditni portfolio, dobru likvidnost, sigurno, stabilno poslovanje Banke, što doprinosi konstantnom rastu depozita. Dobar risk menadžment smatram stubom stabilnosti Banke i preduslovom njenog održivog poslovanja. Stoga je održavanje i postignutog kvaliteta risk menadžmenta u našoj strategiji poslovanja imperativ, naš tim risk menadžera je svakodnevno posvećen upravljanju rizicima, a svi zaposleni su direktno ili indirektno involvirani u proces risk menadžmenta. Ponosna sam što je iza nas najuspješnija poslovna godina, u kojoj smo pored preseljenja Centrale banke na novu lokaciju i unapređenja poslovne mreže, ostvarili rekordne rezultate u poslovanju Banke, a dobar trend nastavljen je i ove godine. Tome je svakako prethodilo unapređenje mnogih internih procesa, kao što je posebna posvećenost i unapređenje procesa planiranja i controlling-a, koji nam omogućava pravovremeno i adekvatno planiranje, praćenje rezultata na različitim segmentima i efikasno donošenje odluka na dnevnom nivou, ali i u drugim vremenskim horizontima.

TRUD, RAD I DOBRE OCJENE SE ISPLATE

• Naročito mjesto u vašem poslovanju ima društvena odgovornost. Možete li nam reći nešto više o tome?

– Svakako, posebnu vrijednost ostvarenim rezultatima daju aktivnosti kojim doprinosimo društvenoj zajednici u kojoj poslujemo, od čega bih izdvojila aktivnosti koje su bile u znaku podrške natalitetu, našim najmlađim sugrađanima, talentima, kao i na saradnju koju smo uspostavili sa obrazovnim institucijama, Ekonomskim fakultetom Banja Luka i Ekonomskim fakultetom Istočno Sarajevo. Ovih dana smo potpisali i ugovor o poslovnoj saradnji sa Univerzitetom u Banjoj Luci, kojim će biti omogućeno stručno osposobljavanje izuzetnih studenata sa pet fakulteta, uz mogućnost zapošljavanja. Tako na integrisan način sa institucijama koje kreiraju kvalitetan kadrovski potencijal, odgovorno učestvujemo u kreiranju i održavanju ambijenta kojim se podstiče stvaranje uslova da izuzetan kadar ostaje u našoj zemlji i doprinosi našoj zajednici. Poruka je jasna – da se trud, rad i dobre ocjene isplate. Ono što je pokazala naša poslovna praksa jeste da su izuzetni studenti, i dobri radnici, inovatori, lideri.

• U svjetlu društvene odgovornosti, interesantno je da prilikom zapošljavanja obraćate pažnju na prosjeke ocjena. Koliko vaša institucija posvećuje pažnju razvoju kadrova edukacijama?

– Komercijalna banka posebnu pažnju posvećuje kadrovima, njihovim edukacijama sa ciljem kontinuiranog usvršavanja i unapređenja profesionalnih kompetencija zaposlenih. To nam omogućava da za nove i izazovne poslovne poduhvate skoro uvijek imamo odgovarajuća interna kadrovska rješenja koja smo razvili sopstvenim kapacitetima. Ponosna sam na taj proces i poslovne saradnike koje su vrijedno radili i koji su, zahvaljući ostvarenim rezultatima i profesionalnim kompetencijama, danas dio menadžmenta Banke. Izuzetno je zadovoljstvo, i lično i profesionalno raditi i biti u top menadžmentu takve institucije.

PRED BANKARSKIM SEKTOROM BiH SU VIŠESTRUKI IZAZOVI

• Kako ocjenjujete bankarski sektor BiH sa aspekta stabilnosti i sigurnosti, i šta je to što posebno karakteriše bh. bankarsko tržište?

– Bankarski sektor BiH ima visok stepen pravne i regulatorne uređenosti, i karakteriše ga stabilnost, visoka likvidnost i ono što je takođe važno, visok stepen otpornosti na iznenadne šokove. Prethodni period bio je izuzetno izazovan, i za regulatora i za banke, jer je obilježen dinamičnim izmjenama regulatornog okvira, usklađivanja sa regulatornim okvirom Evropske unije, kroz Strategiju za implementaciju Bazel III standarda, čime su osigurane prepostavke za dalje jačanje dugoročne stabilnosti i sigurnosti bankarskog sektora. Miks stranog i domaćeg kapitala, prakse, iskustva i poslovni modeli koji prelaze državne granice dodatno podstiču jačanje konkurencije i tržišne discipline. Istovremeno, prethodna godina za bh. bankarski sektor bila je u znaku rekordnih rezultata, i sa aspekta aktive i ostvarenog profita. Trendovi koji su prisutni jesu visoka likvidnost bankarskog sektora, značajna konkurencija i trend pada kamatnih stopa, što posljedično obezbjeđuje pogodan poslovni ambijent za pametne investicije. S druge strane, i uz pad kamatnih stopa na tržištu, očekivanja menadžera i akcionara u dijelu zarađivačke sposobnosti i efikasnosti korišćenja raspoloživih sredstava, odnosno kapitala banke ne smanjuju se. Planovi poslovanja koji podrazumijevaju stope rasta poslovne aktivnosti i poboljšanje profitabilnosti, sve više iniciraju fokus na nekamatne prihode. Istovremeno, aktuelan je proces digitalne transformacije, koji sve više ide u smjeru predviđanja potreba klijenata i unapređenja njihovog korisničkog iskustva, ali koja istovremeno širi i lepezu rizika kojim su banke izložene.

• Gdje su najveći izazovi u bh. bankarskom sektoru trenutno i šta možemo očekivati u narednom periodu?

– Izazovi su višestruki. Prije svega to su viškovi sredstava, i potrebe banaka da iste angažuju u projekte koji su isplativi i nose prihvatljiv nivo rizika. Evidentno je da banke na viškove sredstava plaćaju negativnu kamatnu stopu kod CBBiH, a s druge strane, regulatorni zahtjevi ili interne strategije upravljanja rizicima postavljaju set pravila koje banke treba da ispoštuju da bi angažovale viškove sredstava. Visoka konkurencija u dijelu kamatnih stopa ima za posljedicu trend pada kamatnih stopa i činjenicu da su iste postigle rekordno nizak nivo, što predstavlja ograničenje za postizanje planova sa aspekta profita. Istovremeno, visoka likvidnost bankarskog sektora ukazuje na sposobnost istog da kreditnom ponudom podrži ekonomski razvoj zemlje, dok je, s druge strane, nedovoljan odnos tražnje za kreditima, u segmentu projekata koji bi imali efekat na poslovni ciklus i rast realnog sektora. Izazov jeste i preuzimanje rizika koje nose velike investicije, ali u tom smislu dobar koncept jeste finansiranje velikih projekata putem konzorcijuma, gdje banke dijele profit, ali isto tako dijele i rizik. U narednom periodu banke će u značajnoj mjeri biti usmjerene da uz pomoć digitalnih tehnologija kreiraju inovativna i digitalizovana rješenja, fokusirana na zadovoljstvo klijenata, kako bi osigurale svoju konkurentnu prednost. Takođe, u bankarskoj industriji i dalje će biti u fokusu implementacija novih propisa, edukacija zaposlenih, ali i podizanje nivoa finansijske pismenosti klijenata, uz aktivan rad u polju bezbjednosti bankarskih klijenata naročito kroz implementaciju GDPR-a.

• Konstantne izmjene nove regulative zahtijevaju ogromne resurse u bankarskom sektoru i, reklo bi se, značajan trošak? Kako gledate na to? Koji su efekti?

– Usvajanje novih propisa od strane regulatornih tijela bankarskog sektora BiH strateško je opredjeljenje entitetskih agencija za bankarstvo da kontinuirano unapređuju pravni okvir u skladu sa međunarodnim standardima i propisima EU, čime se jača osnova za očuvanje i dalje jačanje stabilnosti bankarskog i finansijskog sistema u cjelini. Evidentno da zahtjevi implementacije novih propisa angažuju značajne resurse u bankama, kako kadrovske, tako i finansijske. Međutim, imajući u vidu da je efekat toga jačanje regulatorne discipline, jačanje kapitalne zaštite banaka, veća stabilnost, sigurnost, i bolja otpornost na eventualne iznenadne šokove i banaka pojedinačno i bankarskog sektora u cjelini, sa aspekta upravljanja rizicima navedeno posmatram kao dugoročnu investiciju, a ne trošak.

DINAMIKA BANKARSKOG SEKTORA TRAŽI HRABROST I STALNO UČENJE

• Po svojoj prirodi rizici su živa materija. Gotovo u dnevnom ritmu javljaju se novi rizici i potrebne su brze adaptacije i rad na planovima rizika prije nego se oni dogode, što stalno zahtijeva nova znanja i kontinuiranu edukaciju. Kako se suočavate s tim? Kao perspektivna menadžerica, ovih dana odbranili ste magistarsku tezu na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci a tema je bila usko vezana upravo za rizike. Možete li nam reći nešto više o tome?

Smatram da je u okruženju u kojem radimo i želimo da unapređujemostvari, kontinuirana edukcija neminovnost. Upravljanje rizicima u banci i dinamično poslovno okruženje, kao što je bankarski sektor, nameće da stalno učimo, postavljamo nove ciljeve, budemo inovativni, proaktivni, posvećeni zadacima i da pravovremeno donosimo brza i kvalitetna rješenja. Držanje koraka sa promjenama i efikasno upravljanje rizicima, zahtijeva za sve mnogo truda, kontinuiranu edukaciju i potpunu posvećenost. Kontinuirano posvećujem pažnju edukciji na teme za koje sam odgovorna i koje su oblasti mog posebnog interesovanja: risk menadžment; compliance; planiranje i controlling; finansije, računovodstvo i izvještavanje. Obzirom da me upravljanje rizicima stalno i iznova inspiriše, to je bio i razlog mog opredjeljenja za magistarsku tezu pod nazivom „Uloga eksterne revizije u povećanju efikasnosti sistema upravljanja rizicima u bankama“. Doktorske studije će biti takođe u okviru oblasti kojim sam posvećena i u poslovnoj praksi.

• Vaš povratak na posao tri mjeseca nakon druge prinove djeluje kao hrabra, odgovorna, ali i rizična odluka. Šta vas je opredijelilo na to?

– Postavljanje zahtijevnih ciljeva – unapređenje poslovnih i finansijskih performansi Banke, optimizacija mnogih procesa u relativno kratkom roku, bio je izuzetno izazovan zadatak koji me opredijelio da 2017. godine prihvatim poziciju člana Uprave, i ranije se vratim sa porodiljskog odsustva. Ne bih se složila da je odluka bila rizična, bila je hrabra, istovremeno i racionalna, zasnovana na odgovornom pristupu prema poslovnim obavezama, a ostvareni rezultati potvrđuju da je bila ispravna. Ponosna sam na tu odluku.

• I za kraj, gospođo Vujičić-Stefanović, da li je teško biti žena u top menadžmentu bankarskog sektora?

– Ne bih rekla da je teško. Zahtjevno jeste, ali ako volite ono što radite, i tome ste posvećeni, dobar ste planer, organizator, konstantno ulažete u svoje obrazovanje i profesionalne kompetencije, ako volite pomjerati granice, onda je to svakako izazov. Bankarski sektor je izuzetno uređen u svakom pogledu, postavlja jasne standarde koji zahtijevaju visok stepen discipline i odgovornosti, i samim tim odličan je poslovni ambijent za svakog ko je posvećen zadacima i ostvaruje rezultate. Moje radno iskustvo vezano je za respektabilne finansijske insitucije, koje zahtijevaju rad, disciplinu, posvećenost i rezultat. Ako birate instituciju u kojoj se preferiraju takve vrijednosti, i pri tom dajete maksimum, ostvarujete vidljive rezultate, onda je uspjeh neminovan.