Akademski i nastavni kontinuitet na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Akademski i nastavni kontinuitet na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Fleksibilnost i racionalni kompromis u uslovima pandemije korona virusa

36
0
PODIJELI

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (EFSA) je, 31.3.2020. godine, putem online sastanka Uprave i nastavnika, prezentiran „Plan i procedure za akademski i nastavni kontinuitet u uslovima pojave i širenja korona virusa”. Cilj izrade i usvajanja ovog Plana u novonastalim okolnostima, predstavlja nastavak prilagođavanja svih procesa koji se odvijaju na EFSA elektronskom okruženju, kako bi se zaštitilo zdravlje studenata i zaposlenih.

U tekućem semestru, EFSA ima aktivan 121 predmet na svim odsjecima, smjerovima i međunarodnim programima, za koje se nastava, parcijalni ispiti i ostale aktivnosti izvode kontinuirao putem sistema virtuelnih učionica (BigBlueButton), Courseware-a i drugih softverskih programa i alata. Osim nastavnih aktivnosti, putem navedenih sistema, bez prekida će biti realizirane i nenastavne aktivnosti, kao što su sastanci, sjednice katedri, Vijeća, odbrane završnih radova i dr., dok se podrška naučnoistraživačkom radu realizira putem svih tehnički dostupnih resursa Bibliotečko-informacionog centra EFSA.

Kontinuitet poslovanja (Business Continuity) je strateška i taktička sposobnost organizacije da planira odgovor na incidente i prekide poslovanja sa ciljem nastavka poslovnih operacija na prihvatljivom nivou. U proteklih 25 godina, u akademskoj zajednici Bosne i Hercegovine, nije bilo neprilike koja ju je primorala da razmišlja o akademskom i nastavnom kontinuitetu. Danas, u svjetlu katastrofe koja je zadesila cijeli svijet, a koja može negativno da utiče na to da EFSA kao profesionalna organizacija ispunjava svoju misiju, kao dio planiranja institucionalnog kontinuiteta, Uprava Fakulteta je smatrala neophodnim donošenje ovakvog Plana. Ovaj način rada predstavlja novi izazov i dio strateške orijentacije, gdje se Fakultet profilira kao inovatina organizacija i pionir, ne samo na području Bosne i Hercegovine, već i regionalno.

Također, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu stavlja na raspolaganje svoje intelektualne kapacitete i stručna znanja svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini za pitanja, konsultacije i planiranja ekonomske strategije naše zemlje u toku i nakon pandemije. U tom kontekstu, održan je sastanak sa predstavnicima Ministarstva finansija Kantona Sarajevo, s ciljem diskusije i predlaganja mjera koje će osigurati oporavak privrede Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine u cjelini.

Zaposlenici EFSA ulažu izuzetne napore, kako bi, u ovoj nepovoljnoj i teškoj situaciji za cijelu zemlju, Fakultet održao nivo akademske izvrsnosti i kontinuiteta u mjeri u kojoj je to moguće, te ispunio i svoj dio odgovornosti prema društvu, ali i prema našim studentima. Kontinuirani nastavni proces studente će držati fokusiranima na proces učenja, što će sigurno doprinijeti i psihološkoj stabilnosti u periodu ograničenog fizičkog kretanja i, generalno, ograničenih mogućnosti.

Neka nam ključne riječi budu fleksibilnost i racionalni kompromis. Na taj način ćemo postati i otporniji na potencijalne probleme.