1. dio: Regulisanim kanalima do bržih i sigurnijih transfera novca: Novčane doznake...

1. dio: Regulisanim kanalima do bržih i sigurnijih transfera novca: Novčane doznake iz inostranstva

77
0
PODIJELI

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) je u posljednjih nekoliko godina pokrenula, samostalno i u saradnji sa partnerskim organizacijama, niz aktivnosti na podizanju finansijske pismenosti i inkluzije stanovništva u Bosni i Hercegovini. Razlog zbog čega CBBiH insistira na stavljanju ove tematike u fokus, jeste činjenica da CBBiH predsjedava Stalnim komitetom za finansijsku stabilnost i koordinira djelatnosti entitetskih agencija za bankarstvo, te tako ima značajnu ulogu u održavanju finansijske stabilnosti u državi.

Sva navedena tijela, uz dodatak Agencije za osiguranje depozita Bosne i Hercegovine, predstavljaju mrežu finansijske stabilnosti u zemlji, i u okviru svoga mandata, dužni su da čine sve kako bi tu stabilnost i održali.

Jedan od, sve bitnijih, segmenata tih aktivnosti jesu i finansijska edukacija i inkluzija, koji su preduslov da bi stanovništvo donosilo racionalne finansijske odluke. Ovakve aktivnosti za posljedicu imaju osiguravanje dodatne stabilnosti cijelom sistemu. Sastavni dio tog procesa jesu i aktivnosti na unapređenju saradnje sa medijima, koje CBBiH smatra najbitnijim posrednikom u procesu informisanja i podizanja svijesti javnosti.

Finansijska edukacija se dotiče mnogih segmenata upravljanja novcem i korištenja finansijskih usluga, a ovaj put fokus će biti na novčanim doznakama iz inostranstva, što je aktuelna tema za bh. građane i ekonomsku sliku BiH.

Kad je riječ o novčanim transferima, krajem mjeseca aprila, u Gradačcu je održana prezentacija rezultata istraživanja koje je provela Svjetska banka, uz podršku Švicarske Vlade, na temu finansijskih navika pošiljalaca i primalaca doznaka. Iako je istraživanje urađeno na ograničenom uzorku, isto je pokazalo da novčane doznake predstavljaju redovan i veoma značajan izvor prihoda za korisnike.

Ipak, mnogi građani u Bosni i Hercegovini nisu dovoljno finansijski uključeni, pa tako i  doznake iz inostranstva od rodbine i prijatelja primaju isključivo u gotovom novcu, iako sve banke u Bosni i Hercegovini nude usluge međunarodnog platnog prometa putem otvorenog računa. Takođe, posjedovanje mobilnog ili internet bankarstva u današnjici je sve više neophodno, uz pretpostavku da lice ima otvoren račun u banci i bez ovoga je sve teže zamisliti život modernog čovjeka.

Istraživanje je pokazalo da su cijena, brzina, sigurnost i pristupačnost usluga transfera novca ključni faktori koji utiču na odluku o načinu na koji će novac biti poslan, regulisanim ili neregulisanim kanalima. Iako je 70 % ispitanika u istraživanju navelo da regulisani kanali imaju više prednosti od neregulisanih, ipak je 50 % reklo da ne koristi regulisane kanale redovno.

Kako bi se ovaj omjer izmijenio u korist regulisanih kanala, tu veliku ulogu mogu imati i komercijalne banke koje bi svojim proširenjem ponude mogle doprinijeti usmjeravanju na slanje novca regulisanim kanalima.

Otvaranjem računa u banci, klijent dobije mogućnost međunarodnih transfera novca, a što je omogućeno IBAN-om, koji se koristi za jedinstvenu indentifikaciju otvorenog računa. Uvođenjem IBAN-a, odnosno međunarodnog standarda za numeraciju računa, bankama u Bosni i Hercegovini omogućeno je uključivanje u sistem automatske obrade deviznih platnih naloga unutar Evropske unije. Prednosti su očigledne.

Ipak, nevoljko napuštanje navika, strah od novih tehnologija, finansijska nepismenost i nedovoljna transparentnost informacija o načinima pružanja usluga su česti razlozi koje pošiljaoci i primaoci navode kad se opredjeljuju za korištenje gotovog novca.

Takođe, veliki broj građana koji su učestvovali u istraživanju nisu razumjeli ni druge osnovne finansijske pojmove, mogućnosti i prednosti korištenja računa, način funkcioniranja platnih sistema, što otvara prostor pružateljima finansijskih usluga da bolje, transparentnije i dostupnije promoviraju usluge transfera putem računa.

Iz ovog kratkog osvrta o samo jednom izdvojenom segmentu proizilazi koliko je važno znati i razumjeti osnovne pojmove o finansijskim uslugama koje su dostupne na tržištu, te koliko je finansijska pismenost nužna pretpostavka za sigurno, ekonomično i pametno raspolaganje vlastitim novcem.

Pored planiranih aktivnosti na finansijskoj edukaciji korisnika doznaka, u saradnji sa projektom za doznake i plaćanja Svjetske banke, aktivnosti na finansijskoj edukaciji i inkluziji CBBiH trenutno realizira i u saradnji i uz podršku Evropskog fonda za jugoistočnu Evropu – Development Facility (EFSE DF). (promo B&B)