CBBiH uspješno okončala finansijsku 2018. godinu

CBBiH uspješno okončala finansijsku 2018. godinu

43
0
PODIJELI

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) je u 2018. godini uspješno vodila monetarnu politiku i održavala monetarnu stabilnost BiH u skladu sa Zakonom o CBBiH čime je doprinosila finansijskoj stabilnosti.

Na poslovanje CBBiH proteklih godina konstantni pritisak vrše kamatni rashodi po osnovu negativnih kamatnih stopa na depozite kod inostranih banaka u eurozoni i negativnih prinosa na državne obaveznice zemalja iz našeg investicionog spektra.

I pored navedenog, CBBiH i dalje uspijeva ostvariti pozitivan finansijski rezultat, iako primarni cilj u centralnom bankarstvu nije ostvarenje profita nego održavanje monetarne stabilnosti.

Pozitivno poslovanje u 2018. godini je rezultat racionalne politike upravljanja, te je CBBiH u 2018. godini ostvarila neto dobit u iznosu od 8.430.875,92 KM. Cjelokupni iznos dobiti raspoređen je u generalne rezerve kao pozicije kapitala CBBiH.

Finansijski izvještaji i Godišnji izvještaj CBBiH su usvojeni na sjednici Upravnog vijeća 27. 3. 2019. godine i, u skladu sa Zakonom o CBBiH, upućeni prema Parlamentarnoj skupštini i Predsjedništvu BiH. O usvojenim finansijskim izvještajima CBBiH nezavisni eksterni revizor je dao pozitivno mišljenje.

CBBiH će, kao institucija čiji su osnovni ciljevi i zadaci da postigne i održi stabilnost domaće valute po modelu valutnog odbora, nastaviti politiku investiranja deviznih rezervi u kojoj su prioriteti monetarna stabilnost i sigurnost portfolija.