CBBiH posluje u skladu sa ustavnim i zakonskim ovlaštenjima

CBBiH posluje u skladu sa ustavnim i zakonskim ovlaštenjima

5
0
PODIJELI

U svrhu ispravnog informisanja javnosti, a povodom izjava koje problematizuju nadležnosti Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) vezano za pitanje platnih sistema, CBBiH ima obavezu reagovati i upoznati javnost s činjenicama vezanim za ovu temu.

CBBiH posluje u skladu s ustavnim i zakonskim ovlaštenjima, te niti jedna njena aktivnost nije usmjerena na preuzimanje nadležnosti drugih institucija ili organa.

CBBiH je 5. januara 2001. godine uspostavila platformu za poravnanje međubankarskih platnih transakcija za žiro kliring (ŽK) i bruto poravnanja u realnom vremenu (BPRV), u skladu sa Zakonom o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine (Zakon) – član 2 stav 3 i član 7 stav 1 pod b).

Kroz platne sisteme vrše se poravnanja isključivo međubankarskih platnih naloga, a zakonskim rješenjima koja su u nadležnosti entiteta definisan je platni promet koji se odvija isključivo u komercijalnim bankama.

U skladu sa Zakonom, CBBiH održava platforme za platne sisteme i propisuje način njihovog korištenja putem operativnih pravila za ŽK i BPRV. S tim u vezi, Upravno vijeće CBBiH je donijelo odluku, čija je svrha potpuno prilagođavanje platforme platnih sistema  standardima Evropske unije (EU), tj. prilagođavanje ŽK sistema u BiH ŽK sistemu u EU (SEPA – Single Euro Payment Area).

Operativnim pravilima se propisuju načini komunikacije, oprema, formati u kojima se poruke dostavljaju u sistem.  CBBiH isključivo nadgleda postupke učesnika (komercijalnih banaka) u ovim sistemima u skladu s propisanim pravilima, a kako bi sistem mogao funkcionisati.

CBBiH nije radila i ne radi kontrolu i nadzor nad komercijalnim bankama u unutrašnjem platnom prometu niti je to namjera za ubuduće.