Esad Mahmutović, direktor FIA-e: Korak smo bliže sprečavanju zloupotreba i pranja novca

Esad Mahmutović, direktor FIA-e: Korak smo bliže sprečavanju zloupotreba i pranja novca

139
0
PODIJELI

U 2018. godini smo dobro radili na više polja // Registar obveznika predaje finansijskih izvještaja i Jedinstveni registar računa doprinijeli većoj sigurnosti // Radit ćemo i na razvoju mobilnih aplikacija koje će omogućiti lakši, jeftiniji i brži pristup podacima i analizama iz poslovnih registara Agencije

  • Poštovani gospodine Mahmutoviću, iza nas je kalendarska i poslovna godina i pretpostavljam da su na stolu već rezultati  poslovanja. Kako ocjenjujete poslovanje Finansijsko-informatičke agencije u 2018. godini?

– U 2018. godini postigli smo signifikantno dobre rezultate na više polja. Na poljuposlovnih registara uspostavili smo Registar obveznika predaje finansijskih izvještaja, priredili smo novi Pravilnik o metodologiji za provođenje formalno-pravne, računske i logičke kontrole finansijskih izvještaja kojim smo povećali pouzdanost i tačnost podataka u Registru finansijskih izvještaja, u saradnji sa bankama smo uspjeli da uskladimo ogroman broj računa pravnih lica u Jedinstvenom registru računa pravnih lica Federacije BiH sa Zakonom o unutrašnjem platnom prometu. Na poljuinformatike smo uložili finansijska sredstva i veliki trud na izgradnji jednog savremenog informacionog sistema, servera i VPN konekcija sa svim ispostavama Agencije, implementirali smo DMS sistem koji će nam omogućiti potpunu digitalizaciju arhivske građe Agencije, razvili smo softvere u Agenciji kako za registre tako i za izdavanje potvrda u procesu verifikacije devizne štednje građana u Srbiji. Na polju transparentnosti kreirali smo RedPortal na kojem će se nalaziti sva pravna lica koja ne izvršavaju svoje zakonske obaveze ili imaju blokiran Glavni račun. Na polju informiranja izradili smo knjigu tabela Pregled finansijskog/financijskog poslovanja privrednih/gospodarskih društava Federacije BiH za 2017. finansijsku godinu sa uporednim pregledom sa prethodne dvije godine i uzeli aktivno učešće u nekim konferencijama kao i informiranju javnosti putem elektronskih medija. Na polju poboljšanja uslova za rad i sigurnosti na radu u Agenciji izvršili smo određena ulaganja u renoviranje jednog dijela ispostava kao i ugradnju protivprovalnih, protivpožarnih i videonadzornih sistema. Na polju saradnje sa nekoliko institucija smo potpisali memorandume i učinili podatke iz registara dostupne putem web portala Agencije prevosudnim institucijama, Federalnoj poreskoj upravi, UINO itd. 

U akciji “Poslovni potez godine“, Indikator.ba je nagradio ravnopravno “sa drugom i trećom nagradom Centralnu banku BiH i Finansijsko-informatičku agenciju Federacije BiH za sređivanje stanja u poslovnim registrima u BiH, važnom segmentu svakog poslovnog okruženja.”

SMANJEN BROJ “ZABORAVNIH” PRAVNIH SUBJEKATA

  • Poznato je da ste nedugo nakon dolaska u FIA-u krenuli sa kreiranjem Registra obveznika predaje finansijskih izvještaja. Šta danas možete reći o efektima tog poteza?

– Uspostavljanjem Registra obveznika predaje finansijskih izvještaja ispunjavamo dva cilja, zakonska je obaveza Agencije da formira registar ali omogućeno je i efikasno praćenje izvršavanja zakonskih obaveza predaje godišnjih, polugodišnjih, revizorskih i drugih finansijskih izvještaja pravnih lica propisanih Zakonom o računovodstvu i reviziji Federacije BiH. Zahvaljujući uspostavljanju Registra obveznika predaje finansijskih izvještaja, ustanovili smo da 14.644 pravnih lica ne ispunjavaju svoju zakonsku obavezu. Poslije akcije slanja opomena Registar finansijskih izvještaja postao je “bogatiji” za preko 2.000 pravnih lica koja nikada do sada nisu predavali Agenciji svoje finansijske izvještaje. To znači da je 2.000 pravnih subjekata vidljivo u statističkim analizama koje se koriste za donošenje ekonomskih odluka, transparentnije finansijske pokazatelje privrednih subjekata u Federaciji BiH. Tokovi gotovine navedenih subjekata su vidljivi čime se povećava transparentnost u domenu borbe protiv sprečavanja pranja novca i korupcije. Ovaj registar će u 2019. godini biti svakodnevno ažuriran kako bi se povećala upotrebna vrijednost informacija, transparentnost, spriječile zloupotrebe te smanjio prostor za pranje novca.  

  • Ne tako davno promovirali ste i Jedinstveni registar računa pravnih lica Federaciji BiH. Da li se može tvrditi da su računi u FBiH usklađeni sa Zakonom o untrašnjem platnom prometu?

– Na dan puštanja u rad 2017. godine, Jedinstveni registar računa  je sadržavao podatke svih postojećih 201.000 bankovnih računa u Federaciji BiH od 103.000 poslovnih subjekata u 19 banaka koje trenutno posluju u Federaciji BiH. U tom trenutku, od 97.000 neusklađenih računa sa Zakonom, 1.936 poslovnih subjekata je imalo dva ili više glavna računa dok 24.600 poslovna subjekta nisu odredili svoje Glavne račune. Iako smo postigli ogroman uspjeh u saradnji sa bankama na usklađivanju računa pravnih lica Federacije BiH sa Zakonom o unutrašnjem platnom prometu, jer danas niti jedan poslovni subjekt ne posjeduje dva ili više bankovnih računa, nažalost evidentna je neusklađenost 4.212 računa sa Zakonom, 396 poslovnih subjekata još uvijek nisu odredili svoj glavni račun, 509 poslovnih subjekata ima aktivan glavni račun a neki od računa blokiran, što je u direktnoj suprotnosti sa Zakonom.

NEMA VIŠE VIŠKA GLAVNIH RAČUNA

  • I inače, koji su glavni benefiti od uspostave ovog jedinstvenog registra? Gdje se prepoznaje korist za društvo?

– Uspostava i korištenje Jedinstvenog registra računa pomogla je u borbi protiv porezne utaje, te predstavlja jasan i značajan korak u borbi protiv korupcije. Ovo će, također, uspostaviti pravičnije poslovno okruženje za one poslovne subjekte koji redovno plaćaju poreze i izvršavaju svoje obaveze po osnovu javnih prihoda. Generalno, korištenjem Jedinstvenog registra računa povećala se transparentnost i sigurnost poslovanja. Glavni benefiti uspostave Jedinstvenog registra računa se ogledaju u uređenosti, transparentnosti, vjerodostojnosti, zakonitom poslovanju, prevenciji i svakako sprečavanju pranja novca.

  • U kolikoj mjeri je očuvana praksa da poslovni subjekti posluju sa dva i više glavnih računa i koliko je ozbiljan broj onih koji nisu odredili glavni račun?

– Da, kao što sam rekao, 1.936 poslovnih subjekata koji su imali dva ili više glavnih računa danas su usklađeni sa Zakonom i u ovom trenutku ne postoji poslovni subjekat koji ima dva ili više glavnih računa. Sam sistem je uspostavljen tako da ne dozvoljava otvaranje novog glavnog računa ukoliko jedan već postoji. Nažalost i dalje egzistira oko 300 poslovnih subjekata kojima glavni račun nije dodijeljen a računi nisu blokirani u skladu sa Zakonom, što predstavlja drastično kršenje Zakona od strane banaka i poslovnih subjekata. Još jedan recidiv iz prošlosti nije otklonjen a to je da poslovni subjekat ima aktivan glavni račun i blokiran jedan ili više redovnih računa. Neispunjavanje obaveze banaka usklađivanja evidencije računa sa Zakonom predstavlja potencijalnu opasnost za pranje novca, nezakonito poslovanje i upućuje na nedostatnu kontrolu od strane Agencije za bankarstvo Federacije BiH.

RedPortal JE SMANJIO NESIGURNOST

  • Živimo u eri digitalizacije i automatizacije procesa. Sve više ovisimo o mobilnim aplikacijama, smart tehnologijama u najširem smislu, online komunikacijama… Koliko FIA uspijeva pratiti taj korak ili, može li se, recimo, očekivati da će poslovni subjekti dobiti savremenije mobilne aplikacije za, recimo, plaćanje ili obračun vlastitih poreskih obaveza? Koliko smo daleko od toga?

– Mi već imamo određene rezultate kako u digitalizaciji tako i u automatizaciji procesa. Putem portala Agencije omogućili smo pristup Jedinstvenom registru računa, finansijskim izvještajima, našim proizvodima (pregledima finansijskog poslovanja privrednih društava, djelatnosti, privredne grane i privrede na nivou općina, kantona i Federacije BiH). Trenutno plaćanje i obračun vlastitih poreskih obaveza nije u nadležnosti Agencije, ali svakako ćemo raditi na razvoju mobilnih aplikacija koje će omogućiti lakši, jeftiniji i brži pristup podacima i analizama iz poslovnih registara Agencije.

  • Svjedoci smo krupnih koraka koje FIA čini kroz unapređenje web portala. Svakako kao posebno interesantnu novinu treba spomenuti RedPortal koji sadrži podatke o poslovnim subjektima koji ne izvršavaju zakonske obaveze – ne dostavljaju finansijske izvještaje, ne vode račune u skladu sa zakonom, imaju blokirane račune, što može biti odlična pomoć kod odabira poslovnog partnera. Imate li informaciju o tome koliko se ovaj alat koristi?

– Trenutno nemamo informaciju o tome koliko se RedPortal koristi, ali sada ćemo raditi na poboljšanju grafičkog korisničkog interfejsa, mogućnosti pretrage i proširenju obima podataka. Veoma je važno da znate sa kim poslujete, da se posluje fer i po zakonu, u čemu vidim veliki doprinos RedPortala. Budući da je isti novina, poslovnim subjektima će u skoroj budućnosti biti omogućeno da prije sklapanja ugovora i ostvarivanja saradnje provjere da li se potencijalni poslovni partner nalazi na listi RedPortala.

BITNO JE POBOLJŠATI FINANSIJSKU PISMENOST

  • Činjenica je da se naša zemlja ne može baš pohvaliti finansijskom pismenošću stanovništva. Može li i na koji nalčin FIA doprinijeti da se ona podigne na željeni nivo?

– Svakako, jedna od naših bitnih uloga je i na polju educiranja ciljanih grupa. Nastojat ćemo da podignemo svijest o važnosti osnovnih znanja iz oblasti finansija koje će omogućiti pravilno tumačenje finansijskih pokazatelja iz finansijskih izvještaja i analiza.

Educiranje poslovnog okruženja ćemo pažljivo isplanirati prema ciljanim grupama te implementirati putem medija, seminara, naučnoistraživačkih radova, web portala Agencije i drugih načina komunikacije koji nam budu dostupni.

  • Implementacija visokih standarda i kvalitet usluga donijeli su FIA-i Certifikat za sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2015. Šta on za vas znači?

– Certifikat ISO 9001:2015 znači potvrdu uspješnog i ispravnog rada i predstavlja sveobuhvatne napore menadžmenta i uposlenika Agencije na implementiranju svjetskih standarda i poboljšanju kvalitete usluga koji su rezultirali uspješno okončanim procesom certifikacije. Auditori ovlaštene certifikacijske kuće ICS d.o.o. Sarajevo po završenoj reviziji konstatovali su da ne postoji niti jedna neusklađenost u domenu implementiranog sistema upravljanja kvalitetom. Potvrđena je izuzetno kvalitetna implementacija procesa u praksi a sve po zahtjevima koji se postavljaju standardom ISO 9001:2015. Agencija radne procese u potpunosti prilagođava zahtjevima međunarodnih normi. Certifikat o usklađenosti sa međunarodnim standardom 9001:2015 dodatni je poticaj za Agenciju da nastavi sa politikom ulaganja u razvoj kvaliteta kako bi se uzlazna putanja u kvaliteti pruženih usluga i pozitivan trend poslovanja i dalje nastavili.

  • Na koncu ovog razgovora možemo li Vas, gospodine Mahmutoviću, zamoliti da najavite neke pravce kojima će se FIA nastojati kretati u 2019. godini? Šta su zacrtani ciljevi i u kolikoj su mjeri oni dio programskih ciljeva koje želite ostvariti u nešto dužem periodu?

– Zacrtani ciljevi se odnose na nekoliko polja kao što su: unapređenje prijema, kontrole i obrade finansijskih izvještaja, digitalizaciju protokola i arhivske građe Agencije, unapređenje i nadogradnja Informacionog sistema Agencije, educiranje radnika Agencije i poslovnog okruženja, poboljšanje uslova rada u Agenciji, uspostavljanje novih registara. Dugoročni ciljevi su svakako potpuna digitalizacija arhivske građe Agencije, automatizacija procesa rada, poboljšanje i proširenje usluga, izrada univerzalnih platformi za pristup podacima i pružanje potrebnih informacija korisnicima, uspostavljanje novih poslovnih registara…